HaboLNG, s. r. o.

Historický názov:
  • Proprietary, s. r. o.
  • Proprietary Partners, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HaboLNG, s. r. o.
Sídlo:
Prístavná 10
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/64258/B
Od 1.4.2010, posledná zmena 15.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Habo
IČO:
45462895
DIČ:
2023021627

IČ DPH:

SK2023021627
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2012
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Peter Habo (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma HaboLNG, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 2 905 150 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 227 452 EUR vzrástol medziročne o 77 979 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,35% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 2 596 798 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 801 831 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 30%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 70,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 56,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,74%.

Absolútne ukazovatele

2 939 113 €

-19,8 %

607 069 €

49,8 %

2 229 063 €

8,9 %

490 472 €

86,5 %

-558 077 €

-51,0 %

Relatívne ukazovatele

20.90 %

9,3 %

2.71

0,6

10.20 %

2,9 %

78.00 %

-9,2 %

0.41

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 596 798 € -13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 308 352 € -39,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 794 967 € -28,3 %
Náklady na materiál, energie 97 241 € -70,3 %
Služby 405 873 € 56,5 %
Pridaná hodnota 607 069 € 49,8 %
Osobné náklady 223 702 € 18,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 143 519 € 96,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 33 769 € -80,2 %
Iné prevádzkové náklady 20 729 € -80,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 252 888 € 21,8 %
HV z finančnej činnosti -25 436 € -60,4 %
z toho Nákladové úroky 23 631 € 73,2 %
HV pred zdanením 227 452 € 18,6 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 227 452 € 52,2 %
EBITDA 396 407 € 41,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 229 063 € 8,9 %
 
Neobežný majetok 1 553 586 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 387 264 € 9,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 93 197 € -2,0 %
Dlhodobý finančný majetok 73 125 € 0,0 %
 
Obežný majetok 675 477 € 11,5 %
Zásoby 102 894 € -35,5 %
Dlhodobé pohľadávky 119 552 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 415 255 € -2,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 37 776 € 65,8 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 229 063 € 8,9 %
 
Vlastné imanie
490 472 € 86,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 306 900 € 0,0 %
HV minulých rokov -48 880 € 75,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 227 452 € 52,2 %
 
Záväzky 1 750 550 € -1,9 %
Dlhodobé záväzky 595 979 € -20,0 %
Krátkodobé záväzky 1 125 961 € 15,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 23 434 € -59,6 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 176 € -4,4 %
 
Časové rozlíšenie -11 959 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?