Loading

Finportal, a. s.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Finportal, a. s.
Sídlo:
Pribinova 4
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5025/B
Od 29.4.2010, posledná zmena 16.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Rudolf Adam
  • Ladislav Batík, M.B.A.
  • Ing. Michal Greguš
IČO:
45469156
DIČ:
2023036939

IČ DPH:

SK7120001922
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2024
SK NACE (RÚZ):
66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Finportal, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 324 194 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 310 550 EUR poklesol medziročne o 1 882 750 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 91,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 107,15%.

Absolútne ukazovatele

38 464 052 €

7,8 %

2 341 671 €

-50,7 %

8 974 480 €

-6,0 %

4 169 148 €

-25,8 %

3 826 961 €

-13,0 %

Relatívne ukazovatele

6.11 %

-7,2 %

2.14

-6,8

3.46 %

-19,5 %

53.54 %

12,4 %

2.15

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 324 194 € 7,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 96 590 € 91,9 %
Služby 35 885 933 € 16,2 %
Pridaná hodnota 2 341 671 € -50,7 %
Osobné náklady 1 095 090 € 107,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 903 367 € 45,9 %
Opravné položky -57 359 € -100,0 %
Ostatné výnosy 131 330 € %

Iné prevádzkové náklady 535 791 € 54,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -3 888 € -100,1 %
HV z finančnej činnosti -48 359 € -120,5 %
z toho Nákladové úroky 931 € 243,5 %
HV pred zdanením -52 247 € -101,6 %
Daň -362 797 € -134,7 %
HV po zdanení 310 550 € -85,8 %
EBITDA 842 120 € -78,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 974 480 € -6,0 %
 
Neobežný majetok 848 453 € -22,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 151 329 € 31,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 593 968 € -30,5 %
Dlhodobý finančný majetok 103 156 € -20,5 %
 
Obežný majetok 8 012 334 € -4,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 961 705 € %

Krátkodobé pohľadávky 6 188 959 € 2,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 861 670 € -60,5 %
 
Časové rozlíšenie 113 693 € 139,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 974 480 € -6,0 %
 
Vlastné imanie
4 169 148 € -25,8 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 706 899 € 0,2 %
HV minulých rokov 1 051 699 € 68,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 310 550 € -85,8 %
 
Záväzky 4 623 368 € 55,1 %
Dlhodobé záväzky 1 038 885 € %

Krátkodobé záväzky 3 155 181 € 8,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 216 € -95,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 429 086 € %

 
Časové rozlíšenie 181 964 € -80,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?