Teamsales s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Teamsales s.r.o.
Sídlo:
Kutlíková 17
85102 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/103293/B
Od 16.3.2011, posledná zmena 15.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ladislav Plánka
IČO:
46056301
DIČ:
2023226007

IČ DPH:

SK2023226007
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2011
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
166 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ladislav Plánka (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Teamsales s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 21 750 711 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,47%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 746 414 EUR poklesol medziročne o 450 640 EUR.

Firma predala tovar za 8 041 629 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 619 513 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 98,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 17,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 181,09%.

Absolútne ukazovatele

21 763 987 €

12,3 %

3 791 592 €

31,4 %

10 498 269 €

88,9 %

4 851 244 €

51,4 %

3 401 342 €

48,1 %

Relatívne ukazovatele

17.43 %

2,2 %

2.82

-3,2

16.64 %

-22,9 %

53.79 %

11,5 %

1.62

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 041 629 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 709 082 € -27,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 422 116 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 32 296 € -98,6 %
Služby 11 504 707 € -17,1 %
Pridaná hodnota 3 791 592 € 31,4 %
Osobné náklady 1 342 251 € 181,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 124 021 € %

Opravné položky 1 097 € 50,1 %
Ostatné výnosy 1 402 € -95,5 %
Iné prevádzkové náklady 28 898 € 97,5 %
Zisk z predaja majetku 8 000 € 143,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 304 727 € -3,0 %
HV z finančnej činnosti -84 355 € -125,9 %
z toho Nákladové úroky 81 000 € 100,0 %
HV pred zdanením 2 220 372 € -17,8 %
Daň 473 958 € -6,1 %
HV po zdanení 1 746 414 € -20,5 %
EBITDA 2 420 748 € -0,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 498 269 € 88,9 %
 
Neobežný majetok 1 567 467 € 59,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 125 862 € -10,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 301 605 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 140 000 € 35,7 %
 
Obežný majetok 8 923 990 € 95,1 %
Zásoby 385 € -99,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 62 988 € -91,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 860 617 € 134,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 812 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 498 269 € 88,9 %
 
Vlastné imanie
4 851 244 € 51,4 %
Základné imanie 166 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 600 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 922 230 € 254,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 746 414 € -20,5 %
 
Záväzky 5 647 025 € 140,2 %
Dlhodobé záväzky 3 205 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 5 529 460 € 142,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 114 360 € 58,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?