LKK - Trade s.r.o.

Historický názov:
  • entiri s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LKK - Trade s.r.o.
Sídlo:
D. Ertla 1371/6
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/22710/S
Od 9.8.2012, posledná zmena 20.4.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Tomáš Valach
IČO:
46783199
DIČ:
2023572155

IČ DPH:

SK2023572155
Podľa §4, registrovaný od 24.4.2017
SK NACE (RÚZ):
46130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • JUDr. Tomáš Valach (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma LKK - Trade s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 11 798 898 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 34,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 18 217 EUR poklesol medziročne o 139 321 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,74% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 9 049 837 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 581 140 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 28%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,35%.

Absolútne ukazovatele

12 108 997 €

-34,3 %

873 578 €

109,9 %

3 165 645 €

28,8 %

427 929 €

51,9 %

-417 974 €

25,5 %

Relatívne ukazovatele

7.40 %

5,1 %

5.02

2,5

0.58 %

-5,8 %

86.48 %

-2,0 %

0.60

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 049 837 € -48,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 749 061 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 468 697 € -56,1 %
Náklady na materiál, energie 615 457 € 43,0 %
Služby 3 841 166 € 57,4 %
Pridaná hodnota 873 578 € 109,9 %
Osobné náklady 174 170 € 4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 536 045 € 68,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 66 732 € 277,1 %
Iné prevádzkové náklady 97 625 € 4,1 %
Zisk z predaja majetku -2 575 € -100,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 129 895 € -48,2 %
HV z finančnej činnosti -92 313 € -91,7 %
z toho Nákladové úroky 77 691 € 161,7 %
HV pred zdanením 37 582 € -81,5 %
Daň 19 365 € -57,2 %
HV po zdanení 18 217 € -88,4 %
EBITDA 668 515 € 285,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 165 645 € 28,8 %
 
Neobežný majetok 2 163 486 € 1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 263 888 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok -100 402 € 15,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 988 252 € 223,2 %
Zásoby 152 468 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 828 567 € 206,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 217 € %

 
Časové rozlíšenie 13 907 € -25,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 165 645 € 28,8 %
 
Vlastné imanie
427 929 € 51,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 175 708 € %

HV minulých rokov 229 004 € 128,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 18 217 € -88,4 %
 
Záväzky 2 737 716 € 25,9 %
Dlhodobé záväzky 1 317 583 € 2,1 %
Krátkodobé záväzky 1 246 559 € 44,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 173 574 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?