PKM HRIŇOVÁ s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PKM HRIŇOVÁ s.r.o.
Sídlo:
Partizánska cesta 2913
96205 Hriňová
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/22842/S
Od 7.9.2012, posledná zmena 1.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Mária Korčoková
  • Peter Krnáč
IČO:
46794867
DIČ:
2023595123

IČ DPH:

SK2023595123
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2012
SK NACE (RÚZ):
16100 Pilovanie a hobľovanie dreva
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Peter Krnáč (70,0%)
  • Ing. Katarína Bajsová (15,0%)
  • Mgr. Mária Korčoková (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma PKM HRIŇOVÁ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 8 324 905 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 207,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 228 154 EUR vzrástol medziročne o 1 129 071 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 143,47%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 244,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 181,96%.

Absolútne ukazovatele

8 410 890 €

204,4 %

2 953 688 €

%

2 075 411 €

87,8 %

1 436 654 €

279,2 %

775 990 €

%

Relatívne ukazovatele

35.48 %

12,6 %

2.39

1,0

59.18 %

50,2 %

30.78 %

-34,9 %

2.06

1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 511 € -97,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 324 394 € 209,7 %
Zmena stavu zásob 59 939 € 59,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 518 € -97,0 %
Náklady na materiál, energie 4 410 512 € 143,5 %
Služby 1 020 126 € 244,6 %
Pridaná hodnota 2 953 688 € %

Osobné náklady 1 234 297 € 182,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 152 499 € 141,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 046 € -89,4 %
Iné prevádzkové náklady 28 189 € 234,2 %
Zisk z predaja majetku 24 000 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 564 749 € %

HV z finančnej činnosti -5 804 € -121,7 %
z toho Nákladové úroky 2 754 € 131,8 %
HV pred zdanením 1 558 945 € %

Daň 330 791 € %

HV po zdanení 1 228 154 € %

EBITDA 1 693 248 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
2 075 411 € 87,8 %
 
Neobežný majetok 748 325 € 28,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 756 409 € 27,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok -8 084 € 12,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 327 086 € 154,7 %
Zásoby 190 141 € 73,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 000 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 695 599 € 120,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 440 346 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 075 411 € 87,8 %
 
Vlastné imanie
1 436 654 € 279,2 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 198 500 € 0,3 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 228 154 € %

 
Záväzky 638 757 € -12,0 %
Dlhodobé záväzky 46 286 € -27,9 %
Krátkodobé záväzky 520 845 € -3,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 29 251 € -0,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 375 € 31,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?