Loading

GoldSafe, a. s.

Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GoldSafe, a. s.
Sídlo:
Karadžičova 8
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/5739/B
Od 27.3.2013, posledná zmena 17.11.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Polák
IČO:
47088435
DIČ:
2023783982

IČ DPH:

SK2023783982
Podľa §4, registrovaný od 3.2.2014
SK NACE (RÚZ):
46180 Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom
Základné imanie:
50 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma GoldSafe, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 828 693 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 62,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 654 175 EUR vzrástol medziročne o 397 652 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 828 693 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 204 459 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 450,99%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 96,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 70,2%.

Absolútne ukazovatele

26 831 858 €

62,6 %

969 979 €

130,1 %

1 843 535 €

-4,6 %

1 460 889 €

81,1 %

1 192 863 €

82,6 %

Relatívne ukazovatele

3.62 %

1,1 %

8.64

2,3

35.48 %

22,2 %

20.76 %

-37,5 %

0.45

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 828 693 € 62,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 624 234 € 60,4 %
Náklady na materiál, energie 27 676 € %

Služby 206 804 € 96,5 %
Pridaná hodnota 969 979 € 130,1 %
Osobné náklady 112 270 € 70,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 250 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 10 € -73,7 %
Iné prevádzkové náklady 12 260 € -50,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 845 209 € 155,6 %
HV z finančnej činnosti -17 136 € %
z toho Nákladové úroky 19 130 € 100,0 %
HV pred zdanením 828 073 € 151,4 %
Daň 173 898 € 138,6 %
HV po zdanení 654 175 € 155,0 %
EBITDA 845 459 € 155,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 843 535 € -4,6 %
 
Neobežný majetok 56 058 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 250 € -50,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 55 808 € 0,0 %
 
Obežný majetok 1 787 284 € -4,7 %
Zásoby 1 402 659 € 27,5 %
Dlhodobé pohľadávky 214 962 € 111,1 %
Krátkodobé pohľadávky 74 389 € -86,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 95 274 € -22,6 %
 
Časové rozlíšenie 193 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 843 535 € -4,6 %
 
Vlastné imanie
1 460 889 € 81,1 %
Základné imanie 50 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 746 714 € 52,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 654 175 € 155,0 %
 
Záväzky 382 646 € -66,0 %
Dlhodobé záväzky -291 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 178 652 € -84,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 201 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 285 € -27,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?