LEGUSEM pt, a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LEGUSEM pt, a.s.
Sídlo:
Štefánikova 9
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10667/T
Od 10.11.2015, posledná zmena 30.7.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ferdinand Marko
  • Ing. Rudolf Krajčík
  • Matej Beták
IČO:
50041592
DIČ:
2120154344

IČ DPH:

SK2120154344
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma LEGUSEM pt, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 47 758 919 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 852 199 EUR vzrástol medziročne o 1 105 775 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,37% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 47 511 069 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 494 185 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,48%.

Absolútne ukazovatele

48 298 664 €

10,5 %

4 976 238 €

51,1 %

21 981 819 €

45,9 %

7 869 162 €

87,1 %

6 011 830 €

63,3 %

Relatívne ukazovatele

10.42 %

2,8 %

4.35

1,2

12.98 %

1,4 %

64.20 %

-7,9 %

0.98

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 47 511 069 € 10,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 247 850 € -7,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 016 884 € 7,4 %
Náklady na materiál, energie 192 828 € -0,2 %
Služby 1 572 969 € -0,8 %
Pridaná hodnota 4 976 238 € 51,1 %
Osobné náklady 1 144 595 € 8,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 158 162 € -0,6 %
Opravné položky -8 485 € -133,0 %
Ostatné výnosy 122 387 € -24,2 %
Iné prevádzkové náklady 210 882 € 6,5 %
Zisk z predaja majetku 23 046 € 161,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 616 517 € 78,5 %
HV z finančnej činnosti 37 298 € -80,8 %
z toho Nákladové úroky 74 601 € 26,0 %
HV pred zdanením 3 653 815 € 64,6 %
Daň 801 616 € 69,1 %
HV po zdanení 2 852 199 € 63,3 %
EBITDA 3 743 148 € 72,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 981 819 € 45,9 %
 
Neobežný majetok 3 567 388 € 34,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 311 080 € -44,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 256 308 € 55,8 %
 
Obežný majetok 18 412 360 € 48,4 %
Zásoby 6 281 745 € 100,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 056 953 € 30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 73 662 € 27,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 071 € 9,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 981 819 € 45,9 %
 
Vlastné imanie
7 869 162 € 87,1 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 856 954 € 77,4 %
HV minulých rokov 3 135 009 € 125,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 852 199 € 63,3 %
 
Záväzky 14 112 657 € 30,0 %
Dlhodobé záväzky 82 446 € 15,3 %
Krátkodobé záväzky 9 503 592 € 16,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 567 107 € -21,4 %
Bankové úvery krátkodobé 2 899 009 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 60 503 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?