Loading

VIAKORP, s.r.o.

Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VIAKORP, s.r.o.
Sídlo:
Strážska cesta 7892
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/29450/S
Od 15.3.2016, posledná zmena 19.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Šimko
  • Ján Bohovic
  • Stanislav Dado
IČO:
50228455
DIČ:
2120221499

IČ DPH:

SK2120221499
Podľa §4, registrovaný od 18.5.2016
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ján Bohovic (33,34%)
  • Stanislav Dado (33,34%)
  • Ing. Michal Šimko (33,32%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma VIAKORP, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 306 649 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 765 431 EUR poklesol medziročne o 319 997 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 93,67% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 781 117 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 42,85%.

Absolútne ukazovatele

28 894 724 €

45,0 %

3 850 558 €

-2,8 %

21 734 997 €

42,4 %

4 691 157 €

19,5 %

1 455 274 €

%

Relatívne ukazovatele

14.10 %

-6,4 %

2.07

-1,0

3.52 %

-3,6 %

78.42 %

4,2 %

1.07

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 241 442 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 065 207 € 40,2 %
Zmena stavu zásob 69 428 € 143,8 %
Aktivácia 781 117 € %

Náklady na predaj tovaru 228 324 € %

Náklady na materiál, energie 12 086 342 € 74,9 %
Služby 11 991 970 € 43,7 %
Pridaná hodnota 3 850 558 € -2,8 %
Osobné náklady 1 857 283 € 42,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 022 497 € 14,4 %
Opravné položky 116 694 € %

Ostatné výnosy 601 986 € %

Iné prevádzkové náklady 205 819 € 45,8 %
Zisk z predaja majetku 17 146 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 267 397 € -22,4 %
HV z finančnej činnosti -274 064 € -7,5 %
z toho Nákladové úroky 187 282 € 4,2 %
HV pred zdanením 993 333 € -28,0 %
Daň 227 902 € -22,4 %
HV po zdanení 765 431 € -29,5 %
EBITDA 2 272 748 € -10,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 734 997 € 42,4 %
 
Neobežný majetok 6 817 231 € 3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 613 886 € 5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 203 345 € -4,7 %
 
Obežný majetok 14 787 666 € 74,3 %
Zásoby 555 179 € 242,7 %
Dlhodobé pohľadávky 535 801 € -66,1 %
Krátkodobé pohľadávky 12 710 120 € 122,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 986 566 € -5,5 %
 
Časové rozlíšenie 130 100 € -29,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 734 997 € 42,4 %
 
Vlastné imanie
4 691 157 € 19,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 920 226 € 38,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 765 431 € -29,5 %
 
Záväzky 17 043 286 € 50,4 %
Dlhodobé záväzky 2 897 043 € 5,0 %
Krátkodobé záväzky 9 538 145 € 80,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 989 926 € -20,8 %
Bankové úvery krátkodobé 3 387 992 € 83,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 230 180 € 26,0 %
 
Časové rozlíšenie 554 € 4,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?