MAKADO plus s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAKADO plus s.r.o.
Sídlo:
Riečna ulica 869/2A
95113 Branč
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/40584/N
Od 9.4.2016, posledná zmena 19.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Marek Doboš
IČO:
50249622
DIČ:
2120249637

IČ DPH:

SK2120249637
Podľa §4, registrovaný od 23.9.2019
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marek Doboš (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.02.2024 ako riadna.

Firma MAKADO plus s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 6 274 635 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 50 824 EUR vzrástol medziročne o 4 216 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,67% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 46,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 28,21%.

Absolútne ukazovatele

6 301 251 €

41,7 %

137 251 €

10,5 %

491 656 €

-35,8 %

234 077 €

27,7 %

122 576 €

14,0 %

Relatívne ukazovatele

2.19 %

-0,6 %

5.53

1,9

10.34 %

4,2 %

52.39 %

-23,7 %

0.55

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 876 278 € 22,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 398 357 € 46,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 785 725 € 24,4 %
Náklady na materiál, energie 19 369 € 2,6 %
Služby 5 332 290 € 47,0 %
Pridaná hodnota 137 251 € 10,5 %
Osobné náklady 24 837 € -28,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 35 871 € 76,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 14 991 € 51,8 %
Iné prevádzkové náklady 25 652 € 22,4 %
Zisk z predaja majetku 2 253 € 53,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 68 135 € 14,1 %
HV z finančnej činnosti -4 478 € -248,8 %
z toho Nákladové úroky 4 121 € %

HV pred zdanením 63 657 € 8,9 %
Daň 12 833 € 8,4 %
HV po zdanení 50 824 € 9,0 %
EBITDA 101 753 € 29,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
491 656 € -35,8 %
 
Neobežný majetok 152 512 € 28,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 152 512 € 28,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 339 144 € -47,5 %
Zásoby 219 130 € -18,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 49 996 € 19,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 70 018 € -79,2 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 491 656 € -35,8 %
 
Vlastné imanie
234 077 € 27,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 111 567 € 0,0 %
HV minulých rokov 66 686 € 232,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 50 824 € 9,0 %
 
Záväzky 257 579 € -55,8 %
Dlhodobé záväzky 40 436 € -5,5 %
Krátkodobé záväzky 216 568 € -59,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 575 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?