FINREALITY.SK, s.r.o.

Historický názov:
  • Fin Reality Nitra s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FINREALITY.SK, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 1411/21
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/43150/N
Od 29.4.2017, posledná zmena 20.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radovan Tkáč
IČO:
50840681
DIČ:
2120503088

IČ DPH:

SK2120503088
Podľa §4, registrovaný od 10.3.2019
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Radovan Tkáč (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.04.2023 ako riadna.

Firma FINREALITY.SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 2 090 751 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 117,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 835 EUR vzrástol medziročne o 5 576 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 145,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 78,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 41,72%.

Absolútne ukazovatele

2 090 906 €

117,8 %

77 439 €

110,1 %

1 104 162 €

55,6 %

106 968 €

7,9 %

52 093 €

-7,2 %

Relatívne ukazovatele

3.70 %

-0,1 %

2.18

0,7

0.71 %

0,4 %

90.31 %

4,3 %

1.05

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 189 € 2,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 046 562 € 123,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 54 189 € 25,3 %
Náklady na materiál, energie 1 430 251 € 145,5 %
Služby 528 872 € 78,3 %
Pridaná hodnota 77 439 € 110,1 %
Osobné náklady 35 482 € 41,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 15 740 € 247,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 155 € -73,1 %
Iné prevádzkové náklady 2 881 € 16,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 23 491 € %

HV z finančnej činnosti -7 262 € %
z toho Nákladové úroky 6 164 € %

HV pred zdanením 16 229 € 264,4 %
Daň 8 394 € 282,4 %
HV po zdanení 7 835 € 246,8 %
EBITDA 39 231 € 295,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 104 162 € 55,6 %
 
Neobežný majetok 65 618 € 17,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 65 618 € 17,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 038 544 € 58,8 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 960 193 € 71,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 78 351 € 55,9 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 104 162 € 55,6 %
 
Vlastné imanie
106 968 € 7,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 90 500 € 0,4 %
HV minulých rokov 3 633 € 106,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 835 € 246,8 %
 
Záväzky 997 194 € 63,3 %
Dlhodobé záväzky 9 807 € -15,4 %
Krátkodobé záväzky 606 299 € 96,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 292 500 € 12,5 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 87 652 € 194,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 936 € -16,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?