Cor Metal, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Cor Metal, s.r.o.
Sídlo:
Na Hrebienku 20
81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/122081/B
Od 25.8.2017, posledná zmena 5.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Kubačka
  • Jozef Poliak
IČO:
50988280
DIČ:
2120579131

IČ DPH:

SK7120001911
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2024
SK NACE (RÚZ):
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Martin Kubačka (50,0%)
  • Jozef Poliak (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.03.2024 ako riadna.

Firma Cor Metal, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 18 918 773 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 361 973 EUR poklesol medziročne o 359 362 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 715 302 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 58,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 38,22%.

Absolútne ukazovatele

31 085 908 €

14,1 %

2 011 789 €

-4,3 %

17 963 896 €

32,9 %

1 653 367 €

28,0 %

3 319 938 €

-24,9 %

Relatívne ukazovatele

10.63 %

0,2 %

5.02

-2,2

2.02 %

-3,3 %

90.80 %

0,3 %

0.65

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 254 136 € 24,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 664 637 € -7,2 %
Zmena stavu zásob 854 682 € -38,5 %
Aktivácia 1 715 302 € 20,1 %
Náklady na predaj tovaru 1 016 928 € 17,6 %
Náklady na materiál, energie 14 959 545 € -15,4 %
Služby 3 500 495 € 58,0 %
Pridaná hodnota 2 011 789 € -4,3 %
Osobné náklady 400 663 € 38,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 718 727 € 44,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 381 855 € 115,8 %
Iné prevádzkové náklady 9 058 079 € 102,1 %
Zisk z predaja majetku -12 404 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 203 771 € 1,9 %
HV z finančnej činnosti -699 357 € -176,9 %
z toho Nákladové úroky 666 273 € 169,4 %
HV pred zdanením 504 414 € -45,7 %
Daň 142 441 € -31,3 %
HV po zdanení 361 973 € -49,8 %
EBITDA 1 934 902 € 15,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 963 896 € 32,9 %
 
Neobežný majetok 7 922 715 € 67,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 912 090 € 67,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 625 € 19,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 564 480 € 9,0 %
Zásoby 5 647 553 € 0,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 618 276 € 31,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 298 651 € -23,2 %
 
Časové rozlíšenie 476 701 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 963 896 € 32,9 %
 
Vlastné imanie
1 653 367 € 28,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 348 498 € 0,0 %
HV minulých rokov 937 896 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 361 973 € -49,8 %
 
Záväzky 16 298 306 € 33,3 %
Dlhodobé záväzky 1 178 152 € 25,0 %
Krátkodobé záväzky 6 630 708 € 56,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 23 358 € -64,6 %
Bankové úvery dlhodobé 8 378 295 € 21,4 %
Bankové úvery krátkodobé 54 954 € -7,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 32 839 € 151,9 %
 
Časové rozlíšenie 12 223 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?