ANIFE s.r.o.

Historický názov:
  • TRESSPASS s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ANIFE s.r.o.
Sídlo:
Školská 1057/14
93005 Gabčíkovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/41835/T
Od 16.3.2018, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Anita Derzsiová
IČO:
51468166
DIČ:
2120718237

IČ DPH:

SK2120718237
Podľa §4, registrovaný od 20.7.2018
SK NACE (RÚZ):
38210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
68 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Anita Derzsiová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ANIFE s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 3 210 376 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 21 611 EUR poklesol medziročne o 8 134 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,19% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 3 184 246 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 445 129 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 85,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 25,63%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,86%.

Absolútne ukazovatele

3 210 376 €

-1,0 %

237 876 €

28,9 %

1 297 256 €

50,3 %

125 850 €

205,2 %

-521 764 €

-212,1 %

Relatívne ukazovatele

7.41 %

1,7 %

1.76

0,3

1.67 %

-1,8 %

90.30 %

-4,9 %

0.45

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 184 246 € -1,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 130 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 739 117 € -4,4 %
Náklady na materiál, energie 148 681 € 85,6 %
Služby 84 702 € -25,6 %
Pridaná hodnota 237 876 € 28,9 %
Osobné náklady 135 176 € 7,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 59 675 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 3 308 € -35,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 39 717 € -5,7 %
HV z finančnej činnosti -9 098 € -250,3 %
z toho Nákladové úroky 6 767 € 268,6 %
HV pred zdanením 30 619 € -22,6 %
Daň 9 008 € -8,1 %
HV po zdanení 21 611 € -27,3 %
EBITDA 99 392 € 83,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 297 256 € 50,3 %
 
Neobežný majetok 669 103 € 187,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 669 103 € 187,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 627 152 € -0,3 %
Zásoby 110 969 € -26,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 221 982 € 163,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 294 201 € -25,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 001 € 18,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 297 256 € 50,3 %
 
Vlastné imanie
125 850 € 205,2 %
Základné imanie 68 000 € %

Fondy a iné zložky vlastného imania 1 879 € %

HV minulých rokov 34 360 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 21 611 € -27,3 %
 
Záväzky 1 171 406 € 42,5 %
Dlhodobé záväzky 18 321 € -18,4 %
Krátkodobé záväzky 214 917 € 91,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 935 000 € 36,5 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 168 € 48,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?