GoGreen s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GoGreen s. r. o.
Sídlo:
Čsl. armády 76/14
02801 Trstená
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/75976/L
Od 28.3.2018, posledná zmena 24.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Michael Meškko
  • Vladimír Frelich
IČO:
51483335
DIČ:
2120726476

IČ DPH:

SK2120726476
Podľa §4, registrovaný od 2.5.2018
SK NACE (RÚZ):
43290 Ostatná stavebná inštalácia
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Michael Meškko (50,0%)
  • Vladimír Frelich (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.03.2024 ako riadna.

Firma GoGreen s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 1 155 728 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 44,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 746 EUR poklesol medziročne o 226 698 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 1 069 153 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 453 405 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 42%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 43,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 30,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 259,57%.

Absolútne ukazovatele

1 176 373 €

-43,9 %

78 034 €

-76,9 %

396 266 €

-35,8 %

253 989 €

-20,7 %

190 206 €

-26,5 %

Relatívne ukazovatele

6.75 %

-9,4 %

1.58

-23,0

3.47 %

-35,5 %

35.90 %

-12,2 %

0.60

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 069 153 € -45,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 86 575 € -34,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 615 748 € -52,9 %
Náklady na materiál, energie 93 115 € -43,7 %
Služby 368 831 € 30,5 %
Pridaná hodnota 78 034 € -76,9 %
Osobné náklady 49 330 € 259,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 326 € 29,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 20 645 € %

Iné prevádzkové náklady 6 274 € 116,6 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 22 749 € -92,6 %
HV z finančnej činnosti -5 386 € -75,5 %
z toho Nákladové úroky 4 446 € 161,5 %
HV pred zdanením 17 363 € -94,3 %
Daň 3 617 € -94,3 %
HV po zdanení 13 746 € -94,3 %
EBITDA 43 075 € -86,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
396 266 € -35,8 %
 
Neobežný majetok 63 783 € 3,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 63 783 € 3,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 332 483 € -40,1 %
Zásoby 247 224 € -35,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 77 824 € -48,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 435 € -67,2 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 396 266 € -35,8 %
 
Vlastné imanie
253 989 € -20,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 20 835 € %

HV minulých rokov 214 408 € 190,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 746 € -94,3 %
 
Záväzky 142 277 € -52,0 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 76 888 € -65,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 65 389 € -7,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?