FABI, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FABI, s.r.o.
Sídlo:
Abranovce 98
08252 Abranovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/36314/P
Od 3.5.2018, posledná zmena 10.4.2021
Štatutárny orgán:
  • Viliam Fabian
IČO:
51671727
DIČ:
2120753888

IČ DPH:

SK2120753888
Podľa §7a, registrovaný od 13.3.2019
SK NACE (RÚZ):
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Viliam Fabian (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma FABI, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 4 193 540 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 205,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení 81 570 EUR vzrástol medziročne o 51 865 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,68% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 480,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 197,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 669,82%.

Absolútne ukazovatele

4 207 040 €

206,6 %

246 606 €

%

546 936 €

166,7 %

116 076 €

236,4 %

64 724 €

%

Relatívne ukazovatele

5.88 %

1,6 %

2.40

-2,0

14.91 %

0,4 %

78.78 %

-4,4 %

1.15

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 193 540 € 208,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 173 263 € %

Služby 3 773 671 € 197,6 %
Pridaná hodnota 246 606 € %

Osobné náklady 102 563 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 20 552 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 8 074 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 115 417 € 183,7 %
HV z finančnej činnosti -19 660 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 95 757 € 154,7 %
Daň 14 187 € 79,7 %
HV po zdanení 81 570 € 174,6 %
EBITDA 135 969 € 198,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
546 936 € 166,7 %
 
Neobežný majetok 51 875 € 19,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 51 875 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 494 956 € 205,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 260 777 € 162,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 234 179 € 276,2 %
 
Časové rozlíšenie 105 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 546 936 € 166,7 %
 
Vlastné imanie
116 076 € 236,4 %
Základné imanie
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 34 506 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 81 570 € 174,6 %
 
Záväzky 430 860 € 152,6 %
Dlhodobé záväzky 523 € %

Krátkodobé záväzky 430 337 € 152,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?