Loading

Stredoslovenská energetika, a. s.

Historický názov:
  • Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Sídlo:
Pri Rajčianke 8591/4B
01047 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10956/L
Od 3.8.2018, posledná zmena 8.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Gažúr
  • Ing. Michal Uherčík
  • Ing. Jiří Feist
  • Ing. Václav Paleček
  • Mgr. Petr Sekanina
IČO:
51865467
DIČ:
2120814575

IČ DPH:

SK2120814575
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2018
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
35 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Stredoslovenská energetika, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 1 512 919 991 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,24%. Dosiahnutá strata je 11 285 631 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 155,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,57%.

Absolútne ukazovatele

1 668 842 766 €

54,2 %

6 259 089 €

-62,2 %

219 163 243 €

-2,7 %

37 739 657 €

-25,1 %

4 489 444 €

-78,2 %

Relatívne ukazovatele

0.41 %

-1,3 %

0.45

-1,0

-5.15 %

-5,8 %

82.78 %

5,1 %

1.03

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 174 734 972 € -25,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 338 185 019 € 75,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 131 461 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 174 711 129 € -25,0 %
Náklady na materiál, energie 990 633 531 € 155,8 %
Služby 341 447 703 € -4,3 %
Pridaná hodnota 6 259 089 € -62,2 %
Osobné náklady 13 966 293 € 22,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 434 981 € 6,4 %
Opravné položky 2 838 745 € 133,4 %
Ostatné výnosy 155 281 285 € 75,6 %
Iné prevádzkové náklady 153 973 371 € 76,9 %
Zisk z predaja majetku -338 155 € -200,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -13 011 171 € %
HV z finančnej činnosti -563 459 € -292,8 %
z toho Nákladové úroky 668 952 € %

HV pred zdanením -13 574 630 € %
Daň -2 288 999 € %
HV po zdanení -11 285 631 € %
EBITDA -9 238 035 € -273,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
219 163 243 € -2,7 %
 
Neobežný majetok 31 115 133 € -4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 419 650 € 1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 695 483 € -5,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 186 768 867 € -2,7 %
Zásoby 52 508 € -77,5 %
Dlhodobé pohľadávky 7 266 926 € 80,3 %
Krátkodobé pohľadávky 172 812 963 € -4,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 636 470 € -14,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 279 243 € 101,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 219 163 243 € -2,7 %
 
Vlastné imanie
37 739 657 € -25,1 %
Základné imanie 35 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 025 288 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -11 285 631 € %
 
Záväzky 181 368 786 € 3,7 %
Dlhodobé záväzky 71 342 € 14,7 %
Krátkodobé záväzky 126 236 940 € -24,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 50 000 000 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 060 504 € -25,7 %
 
Časové rozlíšenie 54 800 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?