SYTIQ a. s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SYTIQ a. s.
Sídlo:
Mlynské nivy 49
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6915/B
Od 14.3.2019, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Mikuláš Čurik
  • Ing. Zdenko Kuna
  • Ing. Juraj Kotúč
  • Ing. Marek Žuffa
  • Ing. Michal Bedaj
IČO:
52286843
DIČ:
2120967970

IČ DPH:

SK2120967970
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2019
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.05.2024 ako riadna.

Firma SYTIQ a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 552 381 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 635 730 EUR vzrástol medziročne o 461 727 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,68% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 43,31%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,82%.

Absolútne ukazovatele

27 920 136 €

-4,9 %

2 444 055 €

21,1 %

12 079 109 €

8,1 %

2 970 719 €

27,2 %

3 211 390 €

-2,4 %

Relatívne ukazovatele

8.87 %

1,9 %

1.42

0,3

5.26 %

3,7 %

75.41 %

-3,7 %

1.42

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 552 381 € -5,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 808 623 € -43,3 %
Služby 22 299 703 € 1,1 %
Pridaná hodnota 2 444 055 € 21,1 %
Osobné náklady 1 716 176 € -1,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 54 550 € -12,2 %
Opravné položky -3 599 € -110,7 %
Ostatné výnosy 334 252 € 11,2 %
Iné prevádzkové náklady 93 515 € -39,0 %
Zisk z predaja majetku 561 € 145,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 918 226 € 184,6 %
HV z finančnej činnosti -85 608 € -3,7 %
z toho Nákladové úroky 26 296 € 47,5 %
HV pred zdanením 832 618 € 246,8 %
Daň 196 888 € 197,9 %
HV po zdanení 635 730 € 265,4 %
EBITDA 968 616 € 151,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 079 109 € 8,1 %
 
Neobežný majetok 833 668 € %

Dlhodobý hmotný majetok 57 714 € -31,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 248 € -52,2 %
Dlhodobý finančný majetok 760 706 € 100,0 %
 
Obežný majetok 11 059 069 € 1,4 %
Zásoby 111 334 € 25,8 %
Dlhodobé pohľadávky 705 516 € -13,8 %
Krátkodobé pohľadávky 7 033 219 € 0,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 209 000 € 6,4 %
 
Časové rozlíšenie 186 372 € 28,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 079 109 € 8,1 %
 
Vlastné imanie
2 970 719 € 27,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 005 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 304 989 € 15,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 635 730 € 265,4 %
 
Záväzky 9 108 390 € 3,1 %
Dlhodobé záväzky 1 126 778 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 6 388 864 € -5,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 350 000 € -36,4 %
Bankové úvery krátkodobé 939 671 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 303 077 € 42,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?