SOLAX Trade s.r.o.

Historický názov:
  • SOLAX Trade, s.r.o.
  • SOLAX Electronics, s.r.o.
  • SOLAX ELECTRONICS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SOLAX Trade s.r.o.
Sídlo:
Povrazová 84
04016 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/198/V
Od 1.3.1991, posledná zmena 8.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marián Solčáni
IČO:
00698105
DIČ:
2020484378

IČ DPH:

SK2020484378
Podľa §4, registrovaný od 21.1.1993
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Marián Solčáni (52,72%)
  • Ing. Iveta Solčániová (47,28%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 07/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

1 252 247 €

-59,5 %

33 541 €

-87,4 %

258 529 €

-32,2 %

203 684 €

3,7 %

190 223 €

7,6 %

Relatívne ukazovatele

2.70 %

-6,0 %

2.36

-8,3

2.79 %

-46,8 %

21.21 %

-27,2 %

1.64

1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 7/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 244 313 € -59,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 113 € -99,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 935 348 € -65,0 %
Náklady na materiál, energie 2 944 € -35,2 %
Služby 252 667 € 131,3 %
Pridaná hodnota 33 541 € -87,4 %
Osobné náklady 14 229 € -43,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 554 € -38,9 %
Opravné položky 19 926 € 100,0 %
Ostatné výnosy 7 821 € -78,2 %
Iné prevádzkové náklady 6 345 € -78,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 15 234 € -93,6 %
HV z finančnej činnosti -193 € -137,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 15 041 € -93,7 %
Daň 7 816 € -84,3 %
HV po zdanení 7 225 € -96,2 %
EBITDA 20 788 € -91,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
258 529 € -32,2 %
 
Neobežný majetok 14 188 € -28,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 14 188 € -28,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 242 925 € -32,8 %
Zásoby 155 500 € -56,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 35 220 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 52 205 € %

 
Časové rozlíšenie 1 416 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 258 529 € -32,2 %
 
Vlastné imanie
203 684 € 3,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 663 € 0,0 %
HV minulých rokov 189 157 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 225 € -96,2 %
 
Záväzky 54 845 € -70,3 %
Dlhodobé záväzky 727 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 52 846 € -71,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 272 € 133,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?