Loading

KUEHNE + NAGEL, s. r. o.

Historický názov:
  • KUEHNE + NAGEL, s r.o.
  • KUEHNE + NAGEL, spol. s r.o.
  • KÜHNE & NAGEL, spol. s r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KUEHNE + NAGEL, s. r. o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 5
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/4107/B
Od 7.1.1993, posledná zmena 27.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcela Kucianová
  • Radoslav Miko
IČO:
31339603
DIČ:
2020301327

IČ DPH:

SK2020301327
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1993
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
470 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Kühne + Nagel Intermodal GmbH (99,84%)
  • Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (0,16%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.05.2023 ako riadna.

Firma KUEHNE + NAGEL, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 122 732 793 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,99%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 469 927 EUR poklesol medziročne o 1 812 311 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,4%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,85%.

Absolútne ukazovatele

123 540 739 €

10,0 %

14 216 924 €

-14,9 %

24 804 357 €

0,5 %

6 034 159 €

-23,1 %

7 728 538 €

-26,1 %

Relatívne ukazovatele

11.58 %

-3,4 %

2.21

-0,6

22.05 %

-7,5 %

75.67 %

7,5 %

1.47

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 122 732 793 € 10,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 281 083 € 7,1 %
Služby 108 234 786 € 14,4 %
Pridaná hodnota 14 216 924 € -14,9 %
Osobné náklady 6 439 836 € 9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 116 739 € -36,4 %
Opravné položky 37 959 € %

Ostatné výnosy 773 648 € 11,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 546 588 € -19,5 %
Zisk z predaja majetku 9 685 € 137,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 859 135 € -27,4 %
HV z finančnej činnosti -6 612 € 70,3 %
z toho Nákladové úroky 4 010 € 100,0 %
HV pred zdanením 6 852 523 € -27,3 %
Daň 1 382 596 € -35,5 %
HV po zdanení 5 469 927 € -24,9 %
EBITDA 6 966 189 € -27,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 804 357 € 0,5 %
 
Neobežný majetok 159 962 € -9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 159 962 € -9,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 662 398 € -0,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 548 326 € -17,4 %
Krátkodobé pohľadávky 17 298 361 € 25,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 815 711 € -55,1 %
 
Časové rozlíšenie 3 981 997 € 4,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 804 357 € 0,5 %
 
Vlastné imanie
6 034 159 € -23,1 %
Základné imanie 470 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 94 232 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 469 927 € -24,9 %
 
Záväzky 18 752 672 € 11,8 %
Dlhodobé záväzky 17 € -99,9 %
Krátkodobé záväzky 16 350 005 € 22,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 402 650 € -30,0 %
 
Časové rozlíšenie 17 526 € -69,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?