Loading

BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Twin City Tower, Mlynské nivy 10
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/17187/B
Od 13.5.1998, posledná zmena 1.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Elias Drakopoulos
  • Ing. Lucia Čišková, MBA
  • Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen
  • Pascal Mennicken
IČO:
35745843
DIČ:
2020211468

IČ DPH:

SK2020211468
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1998
SK NACE (RÚZ):
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 231 939 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Business Lease Group B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 456 832 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 866 782 EUR poklesol medziročne o 199 253 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,99%.

Absolútne ukazovatele

57 397 695 €

21,3 %

17 695 110 €

8,8 %

115 012 085 €

23,4 %

18 562 177 €

-9,2 %

-17 892 734 €

29,6 %

Relatívne ukazovatele

52.89 %

-1,0 %

6.25

0,3

3.36 %

-1,0 %

83.86 %

5,8 %

0.35

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 420 701 € -10,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 036 131 € 15,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 431 262 € -9,0 %
Náklady na materiál, energie 183 618 € 10,8 %
Služby 11 146 842 € 25,7 %
Pridaná hodnota 17 695 110 € 8,8 %
Osobné náklady 2 831 376 € 4,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 13 322 072 € 32,5 %
Opravné položky -38 815 € %
Ostatné výnosy 6 939 133 € 35,4 %
Iné prevádzkové náklady 5 162 798 € 17,0 %
Zisk z predaja majetku 4 769 964 € 111,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 126 776 € 26,4 %
HV z finančnej činnosti -3 106 040 € -137,2 %
z toho Nákladové úroky 3 812 404 € 164,1 %
HV pred zdanením 5 020 736 € -2,0 %
Daň 1 153 954 € 9,3 %
HV po zdanení 3 866 782 € -4,9 %
EBITDA 16 640 069 € 16,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
115 012 085 € 23,4 %
 
Neobežný majetok 105 138 714 € 22,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 105 138 714 € 22,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 710 115 € 47,0 %
Zásoby 40 679 € -80,3 %
Dlhodobé pohľadávky 258 506 € -27,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 841 595 € 55,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 569 335 € 64,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 163 256 € -11,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 115 012 085 € 23,4 %
 
Vlastné imanie
18 562 177 € -9,2 %
Základné imanie 1 231 939 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 123 194 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 340 262 € -18,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 866 782 € -4,9 %
 
Záväzky 95 999 812 € 32,9 %
Dlhodobé záväzky 5 541 752 € 13,4 %
Krátkodobé záväzky 5 406 113 € 36,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 61 511 999 € 83,0 %
Bankové úvery krátkodobé 21 651 390 € -22,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 888 558 € -2,7 %
 
Časové rozlíšenie 450 096 € -15,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?