Motor-Car Prešov, s.r.o.

Historický názov:
  • AUTOMO M.B., s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Motor-Car Prešov, s.r.o.
Sídlo:
Petrovanská 36
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/11417/P
Od 18.11.1998, posledná zmena 23.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Ondrej Šintal
IČO:
36458236
DIČ:
2020007011

IČ DPH:

SK2020007011
Podľa §4, registrovaný od 18.12.1998
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. (90,0%)
  • Mgr. Ondrej Šintal (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 09.04.2024 ako riadna.

Firma Motor-Car Prešov, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 515 875 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 275 567 EUR poklesol medziročne o 125 629 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 73,69% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 880 342 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 566 418 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,51%.

Absolútne ukazovatele

47 333 141 €

12,9 %

5 562 042 €

2,8 %

20 358 338 €

6,9 %

10 731 766 €

-2,0 %

3 194 089 €

-7,7 %

Relatívne ukazovatele

12.78 %

-1,4 %

1.67

-0,0

6.27 %

-1,1 %

47.29 %

4,8 %

0.40

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 880 342 € 18,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 635 533 € 0,7 %
Zmena stavu zásob -82 173 € -249,3 %
Aktivácia 497 713 € 2,5 %
Náklady na predaj tovaru 32 313 924 € 18,4 %
Náklady na materiál, energie 4 949 763 € 1,5 %
Služby 1 108 334 € 19,0 %
Pridaná hodnota 5 562 042 € 2,8 %
Osobné náklady 3 321 871 € 4,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 200 789 € 13,3 %
Opravné položky 9 023 € -93,1 %
Ostatné výnosy 248 700 € 86,9 %
Iné prevádzkové náklady 230 655 € 2,2 %
Zisk z predaja majetku 767 157 € -5,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 812 913 € -4,2 %
HV z finančnej činnosti -122 788 € -127,4 %
z toho Nákladové úroky 222 046 € %

HV pred zdanením 1 690 125 € -8,1 %
Daň 414 558 € -5,4 %
HV po zdanení 1 275 567 € -9,0 %
EBITDA 2 243 897 € 5,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 358 338 € 6,9 %
 
Neobežný majetok 7 854 019 € 1,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 854 019 € 4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 189 909 € 13,9 %
Zásoby 8 811 043 € 12,5 %
Dlhodobé pohľadávky 4 686 € -54,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 322 469 € 17,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 51 711 € 143,2 %
 
Časové rozlíšenie 314 410 € -48,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 358 338 € 6,9 %
 
Vlastné imanie
10 731 766 € -2,0 %
Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 569 310 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 554 889 € -1,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 275 567 € -9,0 %
 
Záväzky 9 605 038 € 19,0 %
Dlhodobé záväzky 22 373 € 21,6 %
Krátkodobé záväzky 9 162 333 € 53,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 121 607 € -93,5 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 70 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 298 655 € 32,8 %
 
Časové rozlíšenie 21 534 € 96,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?