Loading

1. day s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
1. day s.r.o.
Sídlo:
Mlynárska 19
04001 Košice - mestská časť Juh
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/23747/V
Od 26.5.2009, posledná zmena 30.1.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Ľubomír Pršebice
IČO:
44796633
DIČ:
2022824606

IČ DPH:

SK2022824606
Podľa §4, registrovaný od 29.6.2009
SK NACE (RÚZ):
47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • day trade, s.r.o. (84,0%)
  • JUDr. Vladimír Pavlov (16,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma 1. day s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 639 450 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 359 323 EUR poklesol medziročne o 416 946 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 831 129 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 379 064 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 36,44%.

Absolútne ukazovatele

37 783 701 €

13,3 %

2 006 162 €

0,6 %

8 748 059 €

20,4 %

1 189 698 €

-58,0 %

922 269 €

-66,2 %

Relatívne ukazovatele

5.33 %

-0,7 %

2.38

-0,9

4.11 %

-6,6 %

86.40 %

25,3 %

0.20

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 831 129 € 12,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 808 321 € 29,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 28 452 065 € 11,6 %
Náklady na materiál, energie 591 571 € 57,9 %
Služby 6 589 652 € 22,1 %
Pridaná hodnota 2 006 162 € 0,6 %
Osobné náklady 841 490 € 36,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 596 401 € 71,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 137 208 € 42,5 %
Iné prevádzkové náklady 93 453 € 124,7 %
Zisk z predaja majetku 4 438 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 616 464 € -43,1 %
HV z finančnej činnosti -147 231 € -15,2 %
z toho Nákladové úroky 21 203 € 33,9 %
HV pred zdanením 469 233 € -50,9 %
Daň 109 910 € -38,6 %
HV po zdanení 359 323 € -53,7 %
EBITDA 1 208 427 € -15,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 748 059 € 20,4 %
 
Neobežný majetok 507 440 € 220,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 487 940 € 251,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 19 500 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 215 853 € 15,8 %
Zásoby 6 792 504 € 18,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 830 078 € -19,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 593 271 € 74,8 %
 
Časové rozlíšenie 24 766 € 82,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 748 059 € 20,4 %
 
Vlastné imanie
1 189 698 € -58,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 255 000 € -38,1 %
HV minulých rokov -2 429 625 € 24,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 359 323 € -53,7 %
 
Záväzky 7 540 881 € 70,4 %
Dlhodobé záväzky 203 932 € %

Krátkodobé záväzky 5 438 018 € 63,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 862 852 € 78,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 36 079 € 28,5 %
 
Časové rozlíšenie 17 480 € 53,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?