1. Deliace centrum, s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
1. Deliace centrum, s. r. o.
Sídlo:
Sabinovská 12
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/60264/B
Od 10.9.2009, posledná zmena 12.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Róža
  • Mgr. Peter Bláha
IČO:
44950985
DIČ:
2022885337

IČ DPH:

SK2022885337
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
668 880 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ľubomír Róža (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma 1. Deliace centrum, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 870 449 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 20,18%. Dosiahnutý zisk po zdanení 258 489 EUR poklesol medziročne o 856 652 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 80,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 18,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,05%.

Absolútne ukazovatele

33 563 715 €

-22,2 %

1 195 603 €

-50,8 %

15 204 191 €

15,9 %

4 602 589 €

6,0 %

4 251 958 €

5,0 %

Relatívne ukazovatele

3.64 %

-2,3 %

4.76

-6,4

1.70 %

-6,8 %

69.73 %

2,9 %

0.91

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 952 117 € -32,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 918 332 € -16,7 %
Zmena stavu zásob -1 082 003 € -224,1 %
Aktivácia 70 230 € 38,0 %
Náklady na predaj tovaru 5 635 374 € -30,7 %
Náklady na materiál, energie 23 661 545 € -19,5 %
Služby 1 811 062 € -19,0 %
Pridaná hodnota 1 195 603 € -50,8 %
Osobné náklady 251 308 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 496 099 € 87,6 %
Opravné položky -444 908 € %
Ostatné výnosy 307 841 € 80,5 %
Iné prevádzkové náklady 113 843 € 53,2 %
Zisk z predaja majetku 72 209 € 116,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 714 403 € -55,6 %
HV z finančnej činnosti -383 288 € -99,6 %
z toho Nákladové úroky 365 527 € 97,8 %
HV pred zdanením 331 115 € -76,7 %
Daň 72 626 € -76,1 %
HV po zdanení 258 489 € -76,8 %
EBITDA 693 385 € -68,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 204 191 € 15,9 %
 
Neobežný majetok 3 773 686 € 56,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 773 686 € 56,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 415 158 € 6,8 %
Zásoby 4 866 394 € 14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 54 064 € -57,3 %
Krátkodobé pohľadávky 6 268 116 € 6,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 226 584 € -49,6 %
 
Časové rozlíšenie 15 347 € 14,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 204 191 € 15,9 %
 
Vlastné imanie
4 602 589 € 6,0 %
Základné imanie 668 880 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 459 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 216 220 € 53,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 258 489 € -76,8 %
 
Záväzky 10 092 685 € 15,1 %
Dlhodobé záväzky 1 521 312 € 49,0 %
Krátkodobé záväzky 1 661 180 € -17,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 23 010 € -19,6 %
Bankové úvery dlhodobé 1 940 284 € 60,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 931 376 € 9,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 523 € 9,5 %
 
Časové rozlíšenie 508 917 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?