CASTRUM INVEST s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CASTRUM INVEST s.r.o.
Sídlo:
Tatranská 165
94001 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/39550/N
Od 9.10.2015, posledná zmena 13.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Bc. Juliana Harisová
  • Ing. Zoltán Varga
IČO:
48337242
DIČ:
2120154685

IČ DPH:

SK2120154685
Podľa §4, registrovaný od 15.11.2016
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Bc. Juliana Harisová (50,0%)
  • Ing. Zoltán Varga (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.05.2023 ako riadna.

Firma CASTRUM INVEST s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 5 191 041 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 88,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 307 374 EUR vzrástol medziročne o 209 730 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,31% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 5 170 745 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 531 550 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 29%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 78,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 114,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 226,35%.

Absolútne ukazovatele

5 206 814 €

88,4 %

515 647 €

201,0 %

1 541 242 €

221,5 %

420 137 €

272,6 %

-251 313 €

%

Relatívne ukazovatele

9.93 %

3,7 %

8.82

-0,7

19.94 %

-0,4 %

72.74 %

-3,7 %

0.68

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 170 745 € 93,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 296 € -76,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 639 195 € 73,3 %
Náklady na materiál, energie 75 441 € 78,1 %
Služby 960 758 € 114,8 %
Pridaná hodnota 515 647 € 201,0 %
Osobné náklady 58 465 € 226,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 12 131 € 106,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 4 162 € %

Iné prevádzkové náklady 550 € 22,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 448 663 € 204,1 %
HV z finančnej činnosti -87 189 € -266,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 361 474 € 192,2 %
Daň 54 100 € 107,6 %
HV po zdanení 307 374 € 214,8 %
EBITDA 460 794 € 200,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 541 242 € 221,5 %
 
Neobežný majetok 672 247 € %

Dlhodobý hmotný majetok 672 247 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 868 995 € 94,3 %
Zásoby 107 541 € -26,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 271 022 € 86,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 490 432 € 215,3 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 541 242 € 221,5 %
 
Vlastné imanie
420 137 € 272,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 107 263 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 307 374 € 214,8 %
 
Záväzky 1 121 105 € 205,8 %
Dlhodobé záväzky 195 € -98,5 %
Krátkodobé záväzky 1 120 308 € 229,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 602 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?