ODU - trade s. r. o.

Historický názov:
  • PANORAMA RESIDENCE, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ODU - trade s. r. o.
Sídlo:
ul. Športová 8420/21
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/65826/L
Od 7.6.2016, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Vahančik
  • Ing. Jozef Vahančík
IČO:
50350421
DIČ:
2120304131

IČ DPH:

SK7120001933
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2024
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Teraz a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ODU - trade s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 8 844 518 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 287 250 EUR poklesol medziročne o 79 484 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 115,3%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 84,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,13%.

Absolútne ukazovatele

9 289 761 €

61,1 %

257 809 €

-60,8 %

3 537 764 €

35,5 %

716 449 €

11,5 %

644 987 €

16,2 %

Relatívne ukazovatele

2.91 %

-8,5 %

1.72

-2,7

8.12 %

-5,9 %

79.75 %

4,4 %

1.23

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 980 € -86,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 740 538 € 75,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 90 000 € -86,2 %
Náklady na materiál, energie 2 044 075 € 115,3 %
Služby 6 452 634 € 84,3 %
Pridaná hodnota 257 809 € -60,8 %
Osobné náklady 149 477 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 33 518 € 104,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 399 363 € %

Iné prevádzkové náklady 28 258 € 77,5 %
Zisk z predaja majetku 9 076 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 454 995 € -4,6 %
HV z finančnej činnosti -67 929 € -217,8 %
z toho Nákladové úroky 32 201 € %

HV pred zdanením 387 066 € -15,0 %
Daň 99 816 € 12,6 %
HV po zdanení 287 250 € -21,7 %
EBITDA 479 437 € -2,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 537 764 € 35,5 %
 
Neobežný majetok 121 129 € -7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 121 129 € -7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 401 570 € 37,7 %
Zásoby 4 116 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 33 295 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 480 068 € 47,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty -115 909 € -250,4 %
 
Časové rozlíšenie 15 065 € 48,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 537 764 € 35,5 %
 
Vlastné imanie
716 449 € 11,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 424 199 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 287 250 € -21,7 %
 
Záväzky 2 821 315 € 43,3 %
Dlhodobé záväzky 77 064 € 11,6 %
Krátkodobé záväzky 1 399 588 € -13,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 338 765 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 898 € -13,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?