SoftComp s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SoftComp s. r. o.
Sídlo:
Kňažická 908/53A
95197 Žitavany
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/46994/N
Od 12.10.2016, posledná zmena 18.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Jakub Herda
  • Roman Klíma
IČO:
50526081
DIČ:
2120364290

IČ DPH:

SK2120364290
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2018
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Jakub Herda (50,0%)
  • Ing. Roman Klíma (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma SoftComp s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 20 317 481 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 75,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 258 986 EUR vzrástol medziročne o 69 362 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 585,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 48,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 130,55%.

Absolútne ukazovatele

20 436 231 €

76,8 %

436 168 €

21,1 %

3 087 979 €

73,0 %

256 743 €

-3,0 %

9 046 €

109,5 %

Relatívne ukazovatele

2.15 %

-1,0 %

3.15

-2,8

8.39 %

-2,2 %

91.69 %

6,5 %

0.11

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 425 179 € 36,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 16 892 302 € 86,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 545 754 € %

Náklady na materiál, energie 178 712 € %

Služby 17 156 847 € 48,9 %
Pridaná hodnota 436 168 € 21,1 %
Osobné náklady 138 589 € 130,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 15 638 € -4,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 16 116 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 265 825 € -5,7 %
HV z finančnej činnosti 64 111 € 254,2 %
z toho Nákladové úroky 40 071 € 42,2 %
HV pred zdanením 329 936 € 37,2 %
Daň 70 950 € 39,7 %
HV po zdanení 258 986 € 36,6 %
EBITDA 281 463 € -5,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 087 979 € 73,0 %
 
Neobežný majetok 1 026 969 € 48,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 674 343 € 60,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 82 626 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 270 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 2 061 010 € 88,3 %
Zásoby 1 833 102 € 103,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 217 908 € 16,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 10 000 € 51,6 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 087 979 € 73,0 %
 
Vlastné imanie
256 743 € -3,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov -7 743 € -111,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 258 986 € 36,6 %
 
Záväzky 2 831 236 € 86,2 %
Dlhodobé záväzky 151 878 € %

Krátkodobé záväzky 1 590 544 € 69,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 627 394 € 91,0 %
Bankové úvery krátkodobé 461 420 € 82,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?