iDeal KLIMA s.r.o.

Historický názov:
  • IDEÁL Klíma s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
iDeal KLIMA s.r.o.
Sídlo:
Trhová Hradská 36/40
94352 Mužla
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/44782/N
Od 5.1.2018, posledná zmena 25.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Márk Truszka
IČO:
51241439
DIČ:
2120672345

IČ DPH:

SK2120672345
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2019
SK NACE (RÚZ):
95290 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Márk Truszka (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.02.2023 ako riadna.

Firma iDeal KLIMA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 1 835 537 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 234,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 15 818 EUR vzrástol medziročne o 7 638 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,81% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 1 686 158 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 157 731 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 73,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,52%.

Absolútne ukazovatele

1 836 552 €

234,6 %

106 493 €

100,0 %

442 693 €

108,1 %

37 822 €

71,9 %

223 483 €

109,8 %

Relatívne ukazovatele

5.80 %

-3,9 %

2.64

1,1

3.57 %

-0,3 %

91.46 %

1,8 %

1.18

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 686 158 € 268,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 149 379 € 65,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 528 427 € %

Náklady na materiál, energie 136 005 € 73,5 %
Služby 64 612 € -2,3 %
Pridaná hodnota 106 493 € 100,0 %
Osobné náklady 40 394 € 15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 16 211 € %

Opravné položky
Ostatné výnosy 1 015 € 26,7 %
Iné prevádzkové náklady 5 633 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 45 270 € 221,2 %
HV z finančnej činnosti -25 202 € %
z toho Nákladové úroky 4 078 € 33,1 %
HV pred zdanením 20 068 € 93,8 %
Daň 4 250 € 95,5 %
HV po zdanení 15 818 € 93,4 %
EBITDA 61 481 € 240,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
442 693 € 108,1 %
 
Neobežný majetok 51 676 € 132,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 51 676 € 132,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 391 017 € 105,3 %
Zásoby 193 265 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 189 962 € 49,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 790 € -83,5 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 442 693 € 108,1 %
 
Vlastné imanie
37 822 € 71,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 17 004 € 92,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 15 818 € 93,4 %
 
Záväzky 404 871 € 112,3 %
Dlhodobé záväzky 175 088 € %

Krátkodobé záväzky 140 685 € 66,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 62 249 € -26,4 %
Bankové úvery krátkodobé 26 849 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?