Loading

TPME Trade s. r. o.

Historický názov:
  • DIMANOX s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TPME Trade s. r. o.
Sídlo:
Námestie Kossutha 3087/124
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/54658/N
Od 31.7.2020, posledná zmena 2.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Marianna Tóthné Pasaréti
IČO:
53183843
DIČ:
2121300159

IČ DPH:

SK2121300159
Podľa §4, registrovaný od 15.9.2020
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marianna Tóthné Pasaréti (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.02.2023 ako riadna.

Firma TPME Trade s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 731 546 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 155,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 188 154 EUR vzrástol medziročne o 1 006 450 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,98% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 36 731 546 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 846 766 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 272,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1 681,79%.

Absolútne ukazovatele

36 740 591 €

156,0 %

1 553 559 €

%

1 581 259 €

%

1 374 390 €

%

1 274 815 €

%

Relatívne ukazovatele

4.23 %

2,6 %

77.91

77,9

75.14 %

-2,3 %

13.08 %

-7,5 %

6.90

2,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 36 731 546 € 156,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 884 780 € 141,3 %
Náklady na materiál, energie 7 253 € 272,9 %
Služby 1 285 954 € %

Pridaná hodnota 1 553 559 € %

Osobné náklady 19 940 € 100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 9 625 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy -10 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 6 401 € 100,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 517 583 € %

HV z finančnej činnosti -12 004 € -103,5 %
z toho Nákladové úroky 1 005 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 505 579 € %

Daň 317 425 € %

HV po zdanení 1 188 154 € %

EBITDA 1 527 208 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
1 581 259 € %

 
Neobežný majetok 99 575 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 99 575 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 481 684 € %

Zásoby 54 992 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 663 738 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 762 954 € %

 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 581 259 € %

 
Vlastné imanie
1 374 390 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov 180 736 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 188 154 € %

 
Záväzky 206 869 € %

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 206 869 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?